Photo by Ilya Pavlov

monitor showing Java programming